LIIKLUSLUGU.EE 

KASUTUSTINGIMUSED


Supervaisor OÜ (registrikood 14586133, asukoht Põhja pst 27a, Tallinn, 10415, Eesti) (edaspidi „Liikluslugu.ee“, „meie” ja „me“) haldab veebilehte www.liikluslugu.ee („Veebileht“) ja selle alamdomeene, sealhulgas selle tarkvara, riistvara, andmebaase, liidestusi, seotud lehti, dokumentatsiooni, uuendusi ja muid ühendatud või liidetud komponente ja materjale (edaspidi koos „Platvorm“).  

Kasutaja“ või „Teie“ tähendab iga isikut, kes kasutab meie Platvormi. Platvormi ja Teenust kasutades nõustute Te käesolevate kasutustingimustega („Tingimused“). Palun tutvuge Tingimustega hoolikalt. Tingimustega mittenõustumise korral on Teil keelatud Platvormi ja Teenuse kasutamine ning sellisel juhul palume selle koheselt lõpetada.

 

 

 1. LIIKLUSLUGU.EE VEEBILEHE EESMÄRK

  1. Platvorm pakub virtuaalse keskkonna, mille kaudu on võimalik teha päringuid meile edastatud konkreetse registrimärgiga sõidukit puudutava video- ja fotomaterjali kohta, taotleda sellega seoses konkreetse registrimärgiga sõiduki seostamist endaga, edastada teateid teistele Kasutajatele, kes on seostatud konkreetse registrimärgiga sõidukiga, ning saada konkreetse registrimärgiga sõidukiga seostatud Kasutajana teateid teistelt Kasutajatelt, ning kõike eeltoodut eelkõige seoses sõiduki kasutamisel toimepandud võimalike liikluseeskirjade rikkumisega („Teenus“).  
  2. Teenuse kasutamiseks peab Kasutaja looma endale kasutajakonto, juhindudes Platvormil toodud juhistest ja sisestades Platvormi kaudu kasutajakonto loomise jaoks küsitud andmed (nt e-postiaadress). 

 2. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  Kasutaja kohustub:

  1. esitama registreerumisel ainult tõeseid andmeid, sh esitama õige nime (kui nime küsitakse), esitama enda kehtiva e-posti aadressi ning esitama tõesed andmed endale kuuluva või kasutatava sõiduki kohta; 
  2. esitama ja/või nimetama enda sõidukina üksnes sellise sõiduki ning taotlema enda seostamist üksnes sellise sõidukiga, mille kehtivale registreerimistunnistusele on Kasutaja kantud sõiduki omaniku või vastutava kasutajana;
  3. tagama, et Platvormi kasutamisel esitatud andmed ja sisu ei ole väärad, eksitavad ega ebatäpsed, ei riku kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalomandi õigusi) ega ole vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;
  4. 'hoidma Platvormi kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;
  5. koheselt teavitama meid kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Platvormi Kasutajaks registreerumisel esitatutega;
  6. koheselt teavitama meid Platvormi kasutamiseks fikseeritud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse

   Kasutajal on keelatud:

  7. kasutada Platvormi pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
  8. teha päringuid sõiduki suhtes või taotleda enda seostamist sõidukiga, mille vastutav kasutaja või omanik Kasutaja ei ole;
  9. keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;
  10. ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
  11. üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Platvormi funktsionaalsust või toimimist;
  12. edastada Platvormi kaudu mis tahes sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub kasutajal õigus (sh videosid ja fotosid, mille intellektuaalomandi õigused Kasutajale ei kuulu või mille edastamiseks ei ole Kasutajal kehtivat litsentsi).

 3. LIIKLUSLUGU.EE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  1. Meil on õigus omal valikul piirata või tühistada Kasutaja Platvormi kasutamisõigust juhul, kui:
   1. Kasutaja rikub oluliselt Tingimusi, kusjuures oluliseks rikkumiseks on mis tahes rikkumine, mida Kasutaja ei kõrvalda pärast meie poolt antud tähtaega;
   2. Kasutaja on esitanud Platvormi kasutajaks registreerumisel või Platvormi kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
   3. Mis tahes muu alusel esinemisel, mis annab meile põhjuse kahelda Kasutaja usaldusväärsuses. 
  2. Meil on õigus Platvormi ja Teenuse arendamisega ja/või meie riskide, kohustuste, vastutuse ja kulutuste muutumisega seoses Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Tingimuste muutmisel teavitame sellest Platvormi kaudu võimalusel vähemalt 30 päeva ette, avaldades Platvormil uued Tingimused. Kui te ei nõustu muudetud Tingimustega, palume teil Platvormi kasutamise lõpetada. Kasutamise jätkamisel loeme, et olete muudetud tingimustega nõustunud.  
  3. Platvorm ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad meile. Platvormile autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstud teoseid (fotod, videod) edastades annab Kasutaja meile tasuta lihtlitsentsi nende teoste osas kehtivate varaliste õiguste teostamiseks, sh on meil õigus Kasutaja poolt edastatud teoseid igal viisil ise kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist Platvormil, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Kasutaja kohustub veenduma ja tagama, et seoses tema poolt Platvormi kasutamisega ei rikuta ühegi isiku autori- ega ka muid  intellektuaalomandi õigusi. 

 4. VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

  1. Platvormi kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenuseid või funktsioone pakutakse põhimõttel „nagu on“ (inglise keeles „as-is“) ja „nagu saadaval“ („as-available“). See tähendab, et me ei anna mittemingisuguseid lubadusi ega garantiisid Platvormi mis tahes funktsioonide olemasolu või toimimise või Platvormi kättesaadavuse ega muude Platvormiga seonduvate asjaolude osas.
  2. Me ei taga ega garanteeri, et Platvorm ühildub Kasutaja poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest, vastab teie mistahes vajadustele või on vaba viirustest, häiretest, kaitstud häkkimiste ja muu turvalisust vähendava sissetungimise eest.
  3. Me ei vastuta muu hulgas järgmiste asjaolude eest:
   1. Platvormi või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus
   2. Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Platvormile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada; 
   3. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või sisu või andmete salvestamise võimaluse puudumine;
   4. Mis tahes sisselogimisandmete avalikustamine, kaotsiminek või lubamatu kasutamine, põhjusel, et te pole säilitanud vastavate andmete konfidentsiaalsust;
   5. Kasutaja käitumine Platvormil;
   6. Platvormi poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus.
  4. Me ei vastuta Platvormil või selle vahendusel Kasutaja poolt kolmanda isiku suhtes toime pandud rikkumise eest. 
  5. Kasutaja nõustub hüvitama meile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Kasutaja poolt toime pandud käesolevate Tingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.
  6. Me ei vastuta Kasutaja poolt Platvormil avaldatud informatsiooni tõelevastavuse ja seaduslikkuse eest. 

 5. MUUD SÄTTED

  1. Platvormi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele meie ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  2. Platvormi kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.